Skip to main content

ELi eelarve on peamiselt ette nähtud investeeringuteks. Seetõttu võtab EL vastu pikaajalised kulukavad, mida nimetatakse mitmeaastaseks finantsraamistikuks, mis kestavad 5–7 aastat. Pikaajalises eelarves määratakse kindlaks ELi kuluprioriteedid ja -piirangud. Praegune mitmeaastane finantsraamistik on koostatud ajavahemikuks 2021–2027.

ELi eelarvest rahastatakse tegevusi alates maapiirkondade arendamisest ja keskkonnakaitsest kuni välispiiride kaitsmise ja inimõiguste edendamiseni. Eelarve ja taasterahastu „NextGenerationEU“ abil aidatakse ELi riikide majandusel COVID-19 kriisist taastuda. Komisjonil, nõukogul ja Euroopa Parlamendil on kõigil sõnaõigus eelarve suuruse ja eraldiste üle otsustamisel. Kuid eelarve haldamise eest vastutab komisjon. Igal aastal hindab Euroopa Parlament eelmise aasta eelarve täitmist ja otsustab nõukogu soovituse alusel, kas anda heakskiit või mitte (st kas kiita heaks komisjoni tegevus eelarve täitmisel).

Eelarve koostamine

Eelarve üle otsustavad üheskoos komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament. Komisjon esitab eelarveprojekti nõukogule ja Euroopa Parlamendile arutamiseks. Nõukogu ja Euroopa Parlament võivad eelnõus muudatusi teha. Kui komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament kokkuleppele ei jõua, peavad nad leidma kompromissi.

Iga aasta eelarves määratakse kindlaks summad, mida saab kulutada finantsraamistikus eelnevalt kokku lepitud piirides. See võimaldab ELil kavandada oma rahastamisprogramme tõhusalt mitmeks aastaks ette. 

Lugege täiendavalt ELi eelarvemenetluse kohta

ELi rahaliste vahendite haldamine

Aastatel 2021–2027

  • haldavad riiklikud ametiasutused ligikaudu kolme neljandikku eelarvekuludest koos Euroopa Komisjoniga (jagatud eelarve täitmine)
  • Euroopa Komisjon ning selle ametid ja delegatsioonid haldavad umbes 18% ELi eelarvest (otsene eelarve täitmine)
  • muud rahvusvahelised organisatsioonid, riiklikud bürood või ELi mittekuuluvad riigid haldavad 8% ELi eelarvest (kaudne eelarve täitmine)
  • taasterahastu „NextGenerationEU“ puhul suunatakse 90% rahalistest vahenditest taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi kaudu, mida rakendatakse otsese eelarve täitmise raames (taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend pakub toetusi ja laene, et toetada reforme ja investeeringuid ELi riikides kogusummas 723,8 miljardit eurot)

Lõplik vastutus ELi eelarve täitmise eest lasub komisjonil, mis peab tagama iga kulutatud euro registreerimise ja arvesse võtmise. Kui väljamakseid on tehtud eeskirjade vastaselt, tegeleb komisjon asjaomaste ELi liikmesriikidega, et vahendeid tagasi nõuda. Teavet läbipaistvuse tagamise ja ELi kaitsmise meetmete kohta leiate siit.

Milleks raha kasutatakse?

ELi eelarve jaguneb seitsmeks kuluvaldkonnaks.

ELi 2021. aasta eelarve: peamised valdkonnad

Praegu kulub suurim osa eelarvest keskkonnahoidlikuma ja vastupidavama Euroopa ülesehitamisele. Suur osa eelarvest kulub ka eduka digipöörde tagamisele, ühtekuuluvuspoliitika tugevdamisele (ELi vaesemate piirkondade aitamiseks) ning innovatsiooni toetamiseks. Muude kuluvaldkondade hulka kuuluvad ka ebaseadusliku sisserände vastane võitlus, piirihalduse parandamine ja julgeoleku suurendamine.

MFF and Next Generation