Skip to main content

ELi eelarve on peamiselt ette nähtud investeeringuteks. Seetõttu võtab EL vastu pikaajalise kulukava, mida nimetatakse mitmeaastaseks finantsraamistikuks, mis kehtib viis kuni seitse aastat. Pikaajalises eelarves määratakse kindlaks ELi kuluprioriteedid ja -piirangud. Praegune mitmeaastane finantsraamistik on koostatud ajavahemikuks 2021–2027.

ELi eelarvest rahastatakse tegevusi alates maapiirkondade arendamisest ja keskkonnakaitsest kuni välispiiride kaitsmise ja inimõiguste edendamiseni. Eelarve ja taasterahastu „NextGenerationEU“ abil aidatakse ELi riikide majandusel COVID-19 kriisist taastuda. Eelarve suuruse ja eraldiste üle otsustamisel on sõnaõigus nii komisjonil, nõukogul kui ka Euroopa Parlamendil. Kuid eelarve haldamise eest vastutab komisjon. Igal aastal hindab Euroopa Parlament eelmise aasta eelarve täitmist ja otsustab nõukogu soovituse alusel, kas anda heakskiit või mitte (st kas kiita heaks komisjoni tegevus eelarve täitmisel).

Eelarve koostamine

Aastaeelarve üle otsustavad üheskoos komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament. Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa Parlamendile arutamiseks eelarveprojekti. Nõukogu ja Euroopa Parlament võivad projektis muudatusi teha. Kui komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament kokkuleppele ei jõua, peavad nad töötama välja kompromissettepaneku.

Iga aasta eelarves määratakse kindlaks summad, mida saab kulutada eelnevalt finantsraamistikus kokku lepitud piirides. See võimaldab ELil kavandada oma rahastamisprogramme tõhusalt mitmeks aastaks ette. 

Lisateave ELi eelarvemenetluse kohta

ELi rahaliste vahendite haldamine

Aastatel 2021–2027:

  • ligikaudu kolme neljandikku eelarvekuludest haldavad riiklikud ametiasutused koos Euroopa Komisjoniga (jagatud eelarve täitmine)
  • umbes 18 % ELi eelarvest haldavad Euroopa Komisjon ning selle ametid ja delegatsioonid (otsene eelarve täitmine)
  • 8 % ELi eelarvest haldavad muud rahvusvahelised organisatsioonid, riiklikud bürood ja ELi mittekuuluvad riigid (kaudne eelarve täitmine)
  • taasterahastu „NextGenerationEU“ puhul hallatakse 90 % rahalistest vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu, mida rakendatakse otsese eelarve täitmise raames (taaste- ja vastupidavusrahastu pakub toetusi ja laene, et toetada reforme ja investeeringuid ELi riikides kogusummas 723,8 miljardi euro eest)

Lõplik vastutus ELi eelarve täitmise eest lasub komisjonil, kes peab tagama, et iga kulutatud euro on arvele võetud ja iga kulutatud euro eest on aru antud. Kui väljamakse on tehtud reeglite vastaselt, asub komisjon koos asjaomase ELi liikmesriigiga vahendeid tagasi nõudma. Teavet läbipaistvuse tagamise ja ELi kaitsmise meetmete kohta leiate siit

Milleks raha kasutatakse?

ELi eelarve jaguneb seitsmeks kuluvaldkonnaks

ELi 2021. aasta eelarve: peamised valdkonnad

Praegu kulub suurim osa eelarvest keskkonnahoidlikuma ja vastupidavama Euroopa ülesehitamisele. Suur osa eelarvest kulub ka eduka digipöörde tagamisele, ühtekuuluvuspoliitika tugevdamisele (ELi vaesemate piirkondade aitamiseks) ning innovatsiooni toetamiseks. Muude kuluvaldkondade hulka kuuluvad ka ebaseadusliku sisserände vastane võitlus, piirihalduse parandamine ja julgeoleku suurendamine.

MFF 2021-2027 expenditure

Tekstiversioon