Skip to main content

Nicole Fontaine: poliitik ja õpetaja

Uue kollektiivse euroopluse aluseks peab olema liidu eetiline mõõde. Euroopa ei saa tänapäeval olla enam pelgalt majandusjõud.

Nicole Fontaine

Elu ja tegevus

Nicole Fontaine töötas alates oma parlamentaarse karjääri algusest koduriigis Prantsusmaal kodanikukeskse Euroopa nimel, keskendudes noorte haridusele ja akadeemiliste kvalifikatsioonide vastastikusele tunnustamisele üle terve Euroopa ning naiste õigustele ja soolisele võrdõiguslikkusele.

Nicole Fontaine oli kahel korral Euroopa Parlamendi asepresident: aastatel 1989–1994 ja 1994–1999. Tema aitas Euroopa Parlamendil ja liikmesriikidel mitmes olulises õigusloomeküsimuses kokkuleppele jõuda, muu hulgas on tema tegevuse kaasabil loodud kaks ELi noorteprogrammi (Socrates ja „Euroopa noored“).

Euroopa visioon

Oma esimeses kõnes Euroopa Ülemkogule 1999. aasta oktoobris Tamperes (Soomes) rõhutas ta, et oluline on võtta arvesse inimeste argimuresid. Tema tegevuse sihte oli anda liidule põhiõiguste harta. 2000. aasta detsembris saigi ta võimaluse kirjutada Euroopa Parlamendi nimel põhiõiguste hartale alla.

Nicole Fontaine’i karjäär Euroopa Parlamendis.

(Ei saa esitada Teie valitud keeles.)

Väljaanded

Lähemalt Nicole Fontaine’i elust, tööst ja tema panusest Euroopa projekti